Voorwaarden afsluiten haarextensions abonnementen bij Jellz

1. Een minimale leeftijd van 18 jaar.

2. Je bent officieel in Nederland woonachtig.

3. Je bent in het bezit van een Nederlands paspoort of een Nederlands identiteitsbewijs. 

4. Wij accepteren geen rijbewijs als identiteitsbewijs.

5. Je hebt een Nederlandse bankrekening die op dezelfde naam staat als je Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs.

6. Bovenstaande documenten dien je mee te nemen voordat er een abonnement kan worden afgesloten.

7. Een abonnement kan alleen voor eigen gebruik afgesloten worden.

8. Het is niet mogelijk om voor een ander persoon een abonnement af te sluiten.

9. .Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.

10.De aanbetaling incl eenmalige administratiekosten dient per pin aan de balie betaald te worden, voorafgaand aan de eerste afspraak.

11.Voor deze betaling dient de pinpas gebruikt te worden waar ook de incasso’s van gedaan mogen worden.

*Wij accepteren geen contant geld in onze salon!

Wanneer je als klant niet komt opdagen;

Indien een vervolgafspraak voor het verwijderen en terugplaatsen niet doorgaat omdat abonnee niet komt opdagen of niet minstens 24 uur van tevoren heeft gebeld of gemaild, wordt er voor deze afspraak reguliere kosten in rekening gebracht, naar aanleiding van hoeveel extensions of banen er in het haar zitten.

Voorbeeld: dinsdag staat een afspraak.

Abonnee vergeet deze afspraak en wordt gebeld.

Afspraak wordt naar vrijdag gezet.

Hier wordt dan het reguliere tarief afgerekend voor deze afspraak.


 Keratine wax hairextensions abonnementen;

3 maanden abonnement:

*In dit abonnement heeft u 1 behandeling, inclusief €75,- voor het verwijderen van de extensions op het moment dat het voor u wenselijk is.

*Dit kan ook na 4 maanden (maximaal) draagtijd zijn.

*De eerste aanbetaling  betaalt u bij de eerste behandeling via onze mobile pin in de salon samen met  éénmalige € 25,- administratie kosten.

*De daarop volgende 3 termijnen worden door ons in de laatste week van de resterende 3 maanden van uw bankrekening afgeschreven.


*Bij het intakegesprek dient de eerste aanbetaling van het abonnement per pin te worden betaald.

 Let op: Je nederlandse bankrekening, dient overeen te komen met je nederlandse paspoort of nederlandse ID bewijs!

 Dit kan alleen met een nederlandse bankrekening en een nederlands paspoort of ID bewijs wat overeenkomt met de bankrekening gegevens.

 Vanaf deze datum gaat de looptijd van het abonnement in.

 


Haarwefts abonnementen ( binnenkort te boeken)

Abonnee kiest 1 van de 4 onderstaande haarverlengings-abonnementen.

Hierin wisselen gedurende de looptijd is niet mogelijk.

Abonnee mag eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen.

Abonnement 1 ;

voor dun tot normaal haar.

*Intake gesprek.

*Een nieuwe set haarwefts plaatsen inclusief in model brengen en eventueel bijsnijden en drogen/stylen.

*Elke 2 maanden een afspraak om de hairwefts omhoog te plaatsen.

*Na 12 maanden draagtijd worden de haarwefts verwijderd.

*Bij een eventuele verlenging van het abonnement plaatsen we weer een nieuwe set hairweave.

 

Abonnement 2:

Voor dun tot normaal haar.

*Intakegesprek.

*Een nieuwe set haarwefts plaatsen inclusief in model brengen en eventueel bijsnijden en drogen/stylen.

*Elke 3 maanden een afspraak om de wefts omhoog te plaatsen.

*Na 12 maanden draagtijd worden de hairwefts verwijderd.

*Bij een eventuele verlenging van het abonnement plaatsen we weer een nieuwe set hairweave.

 

Abonnement 3;

Voor dik en zwaar haar.

*Intakegesprek.

*Een nieuwe dubbele set haarweave plaatsen inclusief in model brengen en eventueel bijsnijden, drogen/stylen.

*Elke 2 maanden een afspraak om de wefts omhoog te plaatsen

*Na 12 maanden draagtijd worden de hairwefts verwijderd.

*Bij een eventuele verlenging van het abonnement plaatsen we weer een nieuwe (dubbele) set haarweave

 

Abonnement 4;

Voor dik en zwaar haar.

*Intakegesprek

*Een nieuwe dubbele set haarweave plaatsen inclusief in model brengen en eventueel bijsnijden, drogen/stylen.

*Elke 3 maanden een afspraak om de wefts omhoog te plaatsen

*Na 12 maanden draagtijd worden de hairwefts verwijderd.

*Bij een eventuele verlenging van het abonnement plaatsen we weer een nieuwe (dubbele) set haarweave.


Wimperextensions abonnement (binnenkort te boeken)

Abonnee heeft recht op 1 keer een nieuwe set one-by-one wimperextensions, en iedere twee weken een afspraak voor opvullen.

Indien abonnee al wimperextensions heeft, krijgt abonnee iedere twee weken een afspraak voor opvullen die maximaal 45 minuten duurt (ongeacht het aantal uitgevallen wimpertjes) en één keer in het jaar, moment naar keuze van abonnee, een nieuwe set wimperextensions.

Hiervoor moeten de oude wimperextensions worden verwijderd, en dient abonnee hiervoor €20 te betalen.

Indien Abonnee een bezoek brengt aan een andere wimpersalon en Jellz Brows Hair & Bodycare vindt dat de kwaliteit dus danig slecht is, behoudt Jellz Brows Hair & Bodycare het recht om de wimperset te verwijderen (voor €20) en de kosten voor de nieuw te plaatsen set in rekening te brengen


Wax abonnement ( binnenkort te boeken)

Abonnee kan maximaal 2 keer per maand voor dezelfde zone komen

Abonnee mag maximaal 4 afspraken per kalendermaand maken, welke maximaal 60 minuten per afspraak duren en niet op dezelfde dag vallen

Het harsen/waxen van de schaamstreek en bilnaad van heren sluiten wij uit

* Geldende wijzen kunt u 24 uur van te voren annuleren per email via info@jellz.nl of, via telefoon op 0651160080

(bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten) 


Kappers abonnement wassen | knippen | drogen ( binnenkort te boeken)

Abonnee dames of heren, mogen onbeperkt een afspraak maken voor het knippen.

In het geval van contouren bijwerken of pony bijknippen wordt het haar niet gewassen en gedroogd.


Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van het abonnement;

1. Indien er een betalingsachterstand ontstaat tijdens de looptijd van het abonnement, dient deze eerst voldaan te worden voordat je een nieuwe behandeling in een van onze salons kunt inplannen.

2. Bij het uitblijven van betalingen zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

3. Abonnementen worden automatisch beëindigd na het einde van je contract.

4. Wil je het abonnement verlengen, dan wordt er in de salon een nieuw abonnement voor je opgesteld.

Hiervoor vragen wij opnieuw om je legitimatiebewijs en bankpas.

Dit nieuwe abonnement zal na ondertekening van start gaan.

 

6. Indien er een betalingsachterstand ontstaat tijdens de looptijd van het abonnement, dient deze eerst voldaan te worden voordat je een nieuwe behandeling in een van onze salons kunt inplannen.

7. Het is niet mogelijk om tussentijds het abonnement te beëindigen.

Mocht je twijfelen over een jaarabonnement, dan adviseren wij je eerst te kiezen voor een losse behandeling of een 3 maanden abonnement.

Artikel 1                                                                                          

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Jellz Brows Hair & Bodycare, hierna te noemen ondernemer, en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnement formulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Jellz Brows Hair & Bodycare als abonnee.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 2

2.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Jellz Brows Hair & Bodycare de Klant een herinnering sturen.

Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim.

Jellz Brows Hair & Bodycare heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het abonnement toekomende behandeling.    

Wij zijn dan genoodzaakt om een incasso bureau in te schakelen.

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan.

Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.

Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden zullen wij €25 administratie kosten in rekening brengen.

Indien abonnee het rekeningnummer wenst te wijzigen waar de incasso van wordt afgeschreven, dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan info@jellz.nl.

Wij zullen deze administratieve handeling doorvoeren en abonnee hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wij brengen hiervoor €25 administratiekosten in rekening.

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Jellz Brows Hair & Bodycare de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Jellz Brows Hair & Bodycare – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Jellz Brows Hair & Bodycare gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er worden geen VIP-punten uitgegeven op abonnementen.

2.9 Jellz Brows Hair & Bodycare behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen.

Wij zullen u hierover schriftelijk (per email) op de hoogte stellen.

 

Artikel 3

3.1 Abonnee mag afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm eens per kalendermaand voor de te kiezen behandeling komen.

Indien er sprake is van het brow of wax abonnement dient bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke behandeling er gedaan wordt.

Bij het wax-abonnement dient ook bij het inplannen van de afspraak doorgegeven te worden welke zone er geharst gaat worden.

3.2 Brow | knip of wax abonnementen kunnen worden uitgebreid met één van onze andere behandelingen.

Dit kan tegen een bijbetaling die aan de balie wordt afgerekend.

Indien abonnee dit wenst dient dat te worden aangegeven bij het inplannen van de afspraak.

3.3 Abonnee kan tot 24 uur* van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen.

Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die periode.

De volgende afspraak kan pas weer de maand erna worden ingepland.

 

Voorbeeld:

U heeft een afspraak in februari en vergeet deze, of komt niet opdagen.

Deze afspraak komt te vervallen en u krijgt een nieuwe afspraak in maart.

Indien het een abonnement betreft voor een onbeperkt aantal bezoeken (knip abonnement & wax abonnement) en er wordt niet tijdig geannuleerd of verplaatst (minimaal 24 uren* van te voren) dan brengen wij 50% van de reguliere behandelkosten in rekening (zie prijslijst) en zullen dit van uw rekening laten incasseren nadat we u hierover schriftelijk (per email) hebben geïnformeerd. 

 

3.4 Bij het kappers abonnement wassen/knippen/drogen voor dames en heren mag de abonnee onbeperkt een afspraak maken voor het knippen.

In het geval van contouren bijwerken of pony bijknippen wordt het haar niet gewassen en gedroogd.

3.5 Bij alle abonnementen waarbij abonnee recht heeft op 1 behandeling per kalendermaand geldt; indien abonnee zelf toch twee afspraken in 1 kalendermaand plant wordt het reguliere tarief van de tweede behandeling extra geïncasseerd.

 

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten.

Het incassoformulier wordt getekend en de eerste termijn wordt aan de balie per pin betaald.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens het eerste contractjaar van het abonnement kan deze nimmer worden opgezegd.

Indien abonnee voortijdig het abonnement wilt beëindigen en niet meer komt zullen wij de resterende maandtermijnen in rekening brengen.

Indien er niet aan de betaalverplichting wordt voldaan, dragen wij de incasso over aan een incassobureau.

4.4 Alle abonnementen worden na de twaalf maanden automatisch stop gezet, mogelijk bestaat om een nieuw abonnement af te sluiten, met opnieuw uw bankgegevens en legitimatie bewijs.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.6 De behandelingen worden uitgevoerd door verschillende specialisten binnen het team en gemaakte afspraken kunnen indien nodig worden verplaatst naar een collega.